גאולה הררי, אמנית ומדריכה בעיסת נייר: מאז ומתמיד יצרתי כל דבר היה בשבילי כחומר ביד היוצר ההסתכלות שלי על הסביבה הייתה ועדיין מה דברים (בעיקר ג'אנק) יכולים להיות ולא מה שהם גלעיני האבוקדו היו פרצופים מגולפים חוטי המצנח היו למקרמה שאריות הבדים היו ל''טלאים משוגעים'' (crazy quilting) ממחטות הטישו הפכו לפרחים נייר הטואלט והנייר הגרוס הפכו לעיסת נייר ובעצם השמיים הם הגבול עדיין לא נגמר מעיין היצירה. אהבתי ליצירה באה לידי ביטוי בהדרכה ובעבודותיי.

תנאי שימוש 

אספקת המוצרים – אספקת המוצרים עד בית הלקוח, בגבולות הקו הירוק, עד 21 ימי עבודה, אלא אם כן צוין אחרת באתר. עלות המשלוח היא בהתאם לאופי המוצר ומופיעה בעמוד ההזמנה. ניתן לבצע איסוף עצמי -לתיאום איסוף עצמי ניתן ליצור קשר עם גאולה.


שירות לקוחות – אשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בנייד 050-3387481

 


ביטול הזמנה – במקרה של ביטול הזמנה החברה תפעל על פי חוק הגנת הצרכן.

 

תנאי שימוש באתר והסרת אחריות

 

השימוש באתר האינטרנט של גאולה  מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם ובמלואם. השימוש בפועל באתר זה יחשב הסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך.

 

המשתמש באתר זה מתחייב שלא לעשות שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית ולכל מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך.

 

נאסר על המשתמש באתר זה להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר זה.

 

 

גאולה שומרת על זכותה להפסיק בכל עת ומכל סיבה שהיא את גישת המשתמשים או גישת משתמש מסוים אל האתר, כולו או מקצתו, ללא הודעה מראש.

 

ידוע לכל משתמש, והוא מתחייב לפעול על פי הכללים הנוגעים בדבר, כי תוכן, לרבות טקסט, תוכנה, קול, מוסיקה, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר הכלול באתר האינטרנט (להלן: "המידע") מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות, וחלים בעניין חוקים, תקנות ודינים לשמירת והגנת זכויות היוצרים. לאור זאת, רשאי המשתמש באתר לעשות שימוש במידע רק על פי הרשאה מפורשת, כתובה ומראש.

 

אין להסתמך על המידע שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות בנושאים אישיים, רפואיים, טכניים, בטיחותיים, משפטיים או כספיים. לשם כך על כל משתמש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות שלו.

 

אין באמור במסמך או באתר זה כל מצג מצד גאולה או מי מטעמה בדבר ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים וההסברים הכלולים באתר למטרה כלשהי.

כל המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים וההסברים מוצעים למשתמש "כמות שהם", בלא כל התחייבות נלווית להם.

 

גאולה או מי מטעמה מתנערים בזה מכל אחריות לגבי המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים וההסברים, לרבות כל אחריות משתמעת בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת או קניין.

בשום מקרה לא תחול על גאולה או מי מטעמה אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל מין וסוג לרבות, וללא הגבלת האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר אינטרנט זה, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, בהורדת או הפסקת פעילותו של האתר באופן זמני או לתמיד, באספקה או באי אספקה של שירותים או מוצרים או בכל מידע, תוכנה, מוצר שירות והסבר שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לגאולה או למי מטעמה, מראש, על קיום האפשרות של דמי נזיקין או נזק אפשרי כאמור.

 

אם אין המשתמש שבע רצון מחלק כלשהו של אתר זה או מאחד מתנאי השימוש באתר או מתנאי השימוש בכללם, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותו הוא הפסקת השימוש באתר זה.

 

הסכם זה והשימוש באתר האינטרנט מוסדרים על ידי דיני מדינת ישראל. העושה שימוש באתר מסכים כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו, תחול סמכות השיפוט של בתי המשפט במחוז תל אביב יפו, ושם יהיה מקום השיפוט הבלעדי והייחודי.